Title Image

Regulamin

Home  /  Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA WENA

Szkoła Tańca Wena jest zrzeszona i/lub współpracują z: Polskim Towarzystwem Tanecznym,

Polskim Związkiem Tańca Freestyle, Polską Federacją Tańca, Polskim Związku Tańca Sportowego oraz International Dance Organization

i działa na zasadach w nich zawartych

&1

Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Wena mają obowiązek :
1. Przestrzegania Regulaminu Szkoły Tańca Wena.
2. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów,
3. Systematycznego opłacania składek zgodnie z ustaleniami, oraz systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem,
4. Powiadomienie trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić

trenerowi lub instruktorowi,
5.Uczestnik zajęć Szkoły Tańca Wena nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub Szkoły,
6.Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Wena mają obowiązek zgłoszenia i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem wszystkich występów odbywających się poza

Szkołą Tańca Wena
7.Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Wena mogą uczestniczyć w Konkursach i Zawodach organizowanych poza siedzibą szkoły wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora,
8.Wszyscy tancerze Szkoły Tańca Wena mogą uczestniczyć w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą Tańca Wena

tylko i wyłącznie za zgoda trenera lub instruktora,
9.Na salę taneczną można wchodzić wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym (tanecznym lub sportowym),
10.Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia oraz trener lub instruktor,

11.W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic tancerza podpisuje się pod Regulaminem, natomiast w przypadku zawodnika pełnoletniego on sam.

&2

Zawodnicy Szkoły Tańca Wena mają prawo:
1.uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach,
2.brać aktywny udział w organizowaniu imprez tanecznych,
3.zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące rozwoju Szkoły Tańca Wena,
4.ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych,
5.ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach i warsztatach organizowanych przez Szkołę Tańca Wena,
6.występować publicznie za zgodą i wiedzą trenera lub instruktora,
7.korzystać z innych zajęć taneczno-sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą Tańca Wena jedynie za zgodą trenera lub instruktora.

&3

Tancerzem Szkoły Tańca Wena staje się osoba z chwilą wypełnienia i dostarczenia do siedziby Szkoły Tańca Wena Deklaracji Przynależności

wraz z przedmiotowym Regulaminem

&4

1. W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć i kręcenia filmów. Jedyną osobami mogącymi wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy

są trenerzy i instruktorzy Szkoły Tańca Wena.

2. Wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Szkołę Tańca Wena mają zezwolenie na publikację zdjęć i filmów z wizerunkiem właściciela oraz zawodników należących do Szkoły Tańca Wena

3. Szkoła Tańca Wena ma prawo wykorzystywać utwór opisany w §4 lub jego części na wszystkich znanych polach eksploatacji na terenie Polski i całego świata.

Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane bez ograniczeń co do ich natury, fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być

przerabiane i modyfikowane.

4. Tancerze Szkoły Tańca Wena wyrażają nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystywanie fotografii na, których się znajdują w celach promocyjno-reklamowych Szkoły Tańca Wena na terytorium Polski i całego świata, we wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń co do ich natury fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane.

5. Kopiowanie materiałów ze strony internetowej:www.stwena.pl ,jest zabronione i możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Szkoły Tańca Wena.

&5

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje niezwłoczne skreślenie z listy tancerzy Szkoły Tańca Wena.

&6

Za niesportowe zachowanie, umyślne działanie na szkodę Szkoły Tańca Wena , lub rażące złamanie niniejszego regulaminu tancerz może być zawieszony na okres

do 12 miesięcy od daty popełnienia wyżej opisanych zachowań.

Zawieszenie skutkuje nałożeniem na Tancerza zakazu w startach we wszelkich turniejach, zawodach i pokazach tanecznych,

&7

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: st_wena@interia.pl

&8

Szkoła Tańca Wena nie ubezpiecza osób biorących udział w zajęciach